Підтримай команду журналістів та юристів Bihus.info

Я з вами

Кирилюк Ігор Вікторович

Моніторити декларанта по:

RSS e-mail
Додати декларацію у список порівнянь

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Кирилюк Ігор Вікторович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Державна реєстраційна служба Посада заступник директора департаменту - начальник відділу роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації департаменту організаційно-аналітичної роботи та зв'язків з громадскістю

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Просанова О. Ю
Дитина
Кирилюк С. І
Дитина
Кирилюк К. І

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
115 348,29
12 523,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
98 042,54
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
1 843,80
  Національний університет ДПС України, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів ДПС України
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
51,38
88,00
10. матеріальна допомога
15 386,60
12 435,00
11. дарунки, призи, виграші
23,97
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
17.075 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
.0782 (га)
32/100 від 0,0517 Га
29. Земельні ділянки
.0782 (га)
30. Житлові будинки
47.5 (м²)
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 11 181,85
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 858,96
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2014-10-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kyryliouk Ihor Viktorovytch, Kyryljuk Ihor Viktorovyč, Kiriljuk Igor Viktorovič, Kyryliuk Igor Viktorovych, Kiriliuk Igor' Viktorovich, Kirilyuk Igor' Viktorovich, Кирилюк Ігор Вікторович, Kirilûk Ìgor Vìktorovič, Kiriliuk Igor Viktorovich, Kyryljuk Ihor Viktorovych, Kiriljuk Igor' Viktorovich, Kyrylyuk Ihor Viktorovych, Kyryljuk Ihor Wiktorowytsch, Kȳrȳlyuk Ihor Viktorovȳch, Kiriljuk Igor Viktorovich, Cyryliuc Igor Victorovych, Кирилюк Игорь Викторович, Kyryliuk Ihor Viktorovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Кирилюк Ігор Вікторович»

Кирилюк Ігор Вікторович

Also available in English

Кирилюк Ігор Вікторович

Also available in English

Кирилюк Ігор Вікторович

Also available in English

Кирилюк Ігор Вікторович

Also available in English
Чат боти декларацій